کتاب مبارک قیوم الاسماء
نوشته شده توسط دبیر
۲۰ مرداد ۱۳۸۷

کوشا

            کتاب مبارک قیوم الاسماء

      جناب ملاحسین برای یافتن حق دو مسئله را مدّ نظر قرار داده بود  که اگر کسی این دو مسئله را حل کند آن شخص، موعود منتظر خواهد بود . اولی حل رموز آثار جناب شیخ و سید کاظم بود و دومی نوشتن تفسیری بدیع بر سوره مبارکه یوسف قرآن کریم که در آثار گذشتگان بی سابقه باشدلذاوقتیکه جناب ملاحسین بملاقات حضرت باب مشرف شد به زبان حال یا به نیت باطنی طالب نزول این اثر شد و از طرف دیگر نیز حضرت اعلی اراده کرده بودند در ابتدای ظهورخویش با نوشتن اثری به شرح مقامات خود بپردازند و این اثر همان قیوم الاسماء بود زیرا عدد یوسف با عدد قائم که 156 می شود مساوی است و مراد از یوسف همان قائم آل محمد است  (1)  لذا اراده زمینی با اراده آسمانی مطابق شده موجب گردید که این اثر از سماء مشیت الهی نازل شود با مطالعه تاریخ و سرگذشت حضرت یوسف و حضرت اعلی و نیز تمعّن در آثار مبارکه می توان استنباط کرد که مشابهت هائی نیز بین حضرت یوسف و حضرت اعلی بوده که به بعضی از آنها اشاره می شود .

ادامه مطلب ...
 
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء قسمت سیزدهم
نوشته شده توسط دبیر
۱۰ مرداد ۱۳۸۷

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات  عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

    قسمت سیزدهم

مساله  جرم

یکی از مسائل اجتماعی که در کتاب مفاوضات به طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته مسأله جرم و مجازات از دیدگاه دیانت بهائی است . حضرت عبدالبهاء در پاسخ سئوال خانم بارنی که آیا مجرم مستحق عقوبت است و یا عفو و اغماض این مطلب را تشریح فرموده اند .

حضرت عبدالبهاء مجازات را به دو قسم تعریف می فرمایند: یکی آنکه از سائقه انتقام بر می خیزد و هدفش تشفی خاطر است و میخواهد مقابله به مثل کند و دیگری مجازاتی است که هدف آن مدافعه از حقوق بشر است و لازمه نظم و بقای جامعه . ایشان نوع اول، یعنی انتقام را جایز ندانسته ولی نوع دوم را که هدف آن انتظام جامعه است لازم و ضروری میشمارند . میفرمایند :  " اما بشر حق انتقام ندارد ولی هیأت اجتماعیه حق قصاص را از مجرم دارند ... و این قصاص مدافعه از حقوق بشر است اگر مجرمین بکلی معاف باشند نظم عالم به هم خورد ... اگر نفسی به نفسی ظلمی کند ستمی کند تعدی کند و آن شخص مقابله بالمثل نماید این انتقام است و این مذموم است ... بلکه باید بالعکس مقابله کند  عفو کند  بلکه اگر ممکن شود اعانتی به متعدی نماید . این نوع سزاوار انسان است به جهت اینکه از برای او از انتقام چه ثمری حاصل . هر دو عمل یکیست. اگر مذموم است هر دو مذموم است. نهایت اینستکه این مقدم بود و آن مؤخر . اما هیأت اجتماعیه حق محافظه و حق مدافعه دارد زیرا هیأت اجتماعیه بغضی ندارد عداوتی به قاتل ندارد اما مجرد به جهت حفظ دیگران قاتل را حبس کند یا قصاص نماید که دیگران محفوظ مانند ... هیأت اجتماعیه باید محافظه حقوق بشریه نماید . "۱

ادامه مطلب ...
 
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء قسمت دوازدهم
نوشته شده توسط دبیر
۲۸ تير ۱۳۸۷

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

    قسمت دوازدهم

مسأله اعتصاب و مفهوم تعدیل معیشت

          یکی از فصول کتاب مفاوضات به مسأله اعتصاب – اعتصاب کارگران– اختصاص دارد . ممکن است برای خوانندگان این سئوال پیش آید که کتاب مفاوضات که قسمت اعظم آن به مباحث دینی و فلسفی می پردازد چرا فصلی از آن به مسأله اعتصاب اختصاص پیدا کرده

است . در پاسخ، اول باید این مطلب را یادآوری کرد که این کتاب در پاسخ به سئوالات خانم کلیفورد بارنی جمع آوری شده و در نتیجه چون این خانم یکی از سئوالهایش مسأله اعتصاب بوده حضرت عبدالبهاء دیدگاه خود را در این مورد عرضه داشته اند . به علاوه باید توجه داشت که مسأله اقتصاد و ایجاد عدالت اجتماعی و لغو نابرابریهای شدید اقتصادی از جمله تعالیم امر بهائی میباشد و حضرت عبدالبهاء در آثار و بیانات خود به شرح و توضیح آن پرداخته اند . ایشان در سفرهای تاریخی خود به اروپا و آمریکا در خطابات و سخنرانیهای خود آرمان های روحانی امربهائی را برای تحول اجتماعی عالم مورد بحث قراردادند ویک سلسله تعالیم از جمله حل مشاکل اقتصادی را لازمه صلح عمومی و وحدت عالم انسانی دانستند . حضرت عبدالبهاء در بیانات خود به این مطلب اشاره فرمودند که تأسیس صلح عمومی و اخوت بین المللی نیازمند آن است که اساس و بنیان عدالت اجتماعی گسترده گردد و تبعیضات شدید اقتصادی از میان برداشته شود . از نظر ایشان تعدیل معیشت و حل مسأله اقتصاد شرط لازم و ضروری تحقق وحدت عالم انسانی – که هدف اساسی دیانت بهائی است  می باشد . حضرت عبدالبهاء در آثار و بیانات خود مسأله اقتصاد را از سه زاویه مورد بحث قرار دادند:

ادامه مطلب ...
 
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء تکامل- ۲
نوشته شده توسط دبیر
۳۱ خرداد ۱۳۸۷

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

    قسمت دهم

     تکامل- ۲

در کتاب مفاوضات حضرت عبدالبهاء با اشاره به وحدت جهان هستی بر این عقیده اند که تمام اشیاء و پدیده ها از ماده واحدی سرچشمه گرفته اند و از اینقرار نظام هستی واقعیتی یگانه و هماهنگ است و جریانی واحد تکامل مادی و فرهنگی را به جلو می برد. لذا نمی توان واقعیت را بدو قسم تقسیم کرد: قسمی را طبیعی و مادی نامید که از قوانین تنازع بقا پیروی می کند ، قسمی دیگر را واقعیت اجتماعی نامید که به روابط و ارزشهای اخلاقی معطوف است . یگانگی واقعیت هستی الزاماً یگانگی شناخت و ادراک را در بردارد . حضرت عبدالبهاء تنازع بقا را کاملاً نفی نمی کنند بلکه در ارگانیسم انسان جریانی تکاملی را می بینند که از تضاد و تنش خلاقه دو نیرو یعنی تنازع بقا و تعاون بقا حاصل شده است . تنازع و تعاون در طبیعت انسان نهفته اند.  هر چه در تاریخ طبیعی عقب تر می رویم حضور تنازع را پر رنگتر می بینیم.  در کنار آن یک فرآیند پیش رونده به سمت ترکیبات عالیتری از وحدت و تکامل اجتماعی نیز قابل مشاهده است. وجود این فرآیند  نشانه حضور اراده آزاد و تمایل ذاتی انسان به سوی وحدت و تمامیت است. از این رو سبعیت تنازع با عالی ترین  جلوه های تعاون و حتی ایثار همراه بوده است. این نمونه ها را وقتی کنار هم می گذاریم می بینیم که تکامل را صرفاً نمی توان به مقتضیات طبیعی محدود ساخت . از بطن تکامل طبیعی نیروئی را میتوان مشاهده کرد که جابجا سائقه های طبیعی را به نفع سائقه های اخلاقی و آنچه که حضرت عبدالبهاء تعاون بقا مینامند به چالش طلبیده است . اگر خوب دقت کنیم پویائی تکامل در همین تنش خلاقه نهفته  است . این جریان را می توان تکامل معطوف به کمال اسم گذاری کرد که حضرت عبدالبهاء آن را با هدف حیات و آفرینش مترادف می دانند .

ادامه مطلب ...
 
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء قسمت چهارم
نوشته شده توسط دبیر
۱۷ فروردين ۱۳۸۷

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات    عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

قسمت چهارم

رموز و نشانه ها در مواضیع مسیحی

همانطور که در مقدمه اشاره شد چند فصل از مفاوضات اختصاص دارد به تعبیر و تفسیر معانی اقوال در کتاب مقدس از جمله کتاب دانیال، و اشعیاء از کتب عهد عتیق و مکاشفات یوحنا از کتب عهد جدید. همچنین حضرت عبدالبهاء در فصولی متنوع  به شرح و توضیح مباحث پایه ای عقیدتی در آیین حضرت مسیح می پردازند. این مواضیع هر چند در نفس خود حائز اهمیتند نباید فراموش کرد که سوال کننده- خانم کلیفورد بارنی-  سابقه مسیحی داشته و طبعا به این موضوعات علاقه و توجه خاص داشته است. موضوعاتی مثل ولادت مسیح و قیام او بعد از شهادت در قلب مبانی عقیدتی مسیحیت جای دارند و حضرت عبدالبهاء با توضیحاتشان دیدگاه امر بهایی را در ارتباط با دکترین مسیحیت روشن ساخته اند. در این راستا میتوان گفت مفاوضات ادامه دهنده همان روشی است که توسط شارع آیین بهایی حضرت بهاء الله در کتاب ایقان به کار گرفته شده است.

ادامه مطلب ...
 
\"علمی\" بودن نوشته شهبازی
نوشته شده توسط hasti
۱۳ فروردين ۱۳۸۷
درمورد \"علمی\" بودن نوشته شهبازی باید گفت که تظاهر به زبان علمی یک نوشته را علمی نمیکند. نویسندگانی هم که در اثبات برتری نژادی سفید پوستان و یا نژاد اریا نوشته اند نژاد پرستی را با زبانی علمی مورد دفاع قرار دادند. ملاک علمی نبودن این است که ایا این نوشته به مسخ منظم حقیقت می پردازد یا نه. مقاله مستدل و قاطع پویا  با عشق به ازادی و عدالت ثابت میکند که همه استدلالات شهبازی غلط است که برای نمونه مثالهایی ذکر میشود.
ادامه مطلب ...
 
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء 3
نوشته شده توسط دبیر
۰۸ فروردين ۱۳۸۷

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء 3

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

قسمت سوم

مسأله در اثبات لزوم مربی

تعلیم و تربیت در امر بهایی نه تنها تشویق شده بلکه به عنوان عامل اصلی تحول و تکامل فرد و جامعه شناخته شده است. بحث امروز را به یک فقره از موضوعات کتاب مفاوضات در اثبات لزوم مربی اختصاص می دهیم. حضرت عبدالبهاء در این بحث ضمن اشاره به لزوم مربی  در همه مراحل وجود، ابعاد  موضوع  را گسترش داده  وحی وارسال پیامبران و هدف ادیان الهی را    با ماهیت و در راستای اهداف عمومی و تمدن ساز تعلیم و تربیت مترادف می دانند. می فرمایند : " چون ما نظر بوجود میكنیم ملاحظه مینمائیم كه وجود جمادی و وجود نباتی و وجود حیوانی و وجود انسانی كلا و طرا محتاج بمربی هستند .  اگر زمینی مربی نداشته باشد جنگل می شود گیاه بیهوده میروید ... اشجار را ملاحظه کنید اگر بی مربی مانند بی ثمر میشوند و اگر بی ثمر مانند بی فایده اند . همچنین در حیوانات ملاحظه نما که اگر حیوان تربیت شود اهلی گردد و چون انسان بی تربیت ماند حیوان گردد بلکه اگر او را به حکم طبیعت گذاری از حیوان پست تر شود و اگر تربیت کنی ملائکه گردد ... پس ملاحظه کنید که تربیت است که شرق و غرب را در ظل حکم انسان میآورد . تربیت است که این همه صنایع عجیبه را ظاهر می کند تربیت است که این علوم و فنون عظیمه را ترویج می نماید . تربیت است که این اکتشافات و مشروعات جدیده را می نماید . واگر مربی نبود به هیچوجه اینگونه اسباب راحت و مدنیت وانسانیت فراهم نمیشد . "  ۱  پس از این مقدمه حضرت عبدالبهاء تربیت را بر سه قسم تعریف و تشریح می فرمایند: تربیت جسمانی، تربیت انسانی، و تربیت روحانی . تربیت جسمانی عبارتست از تربیتی که منجر به نظم و تمشیت امور جسمانی و تسهیل معیشت و زندگانی میشود . تربیت انسانی عبارتست از تربیتی که هدف آن بسط دامنه عقول و افکار و اکتشافات علمی و معرفت و شناخت انسانی می باشد . و تربیت روحانی منظور تربیت ملکوتی است که انسان در نتیجه آن پی به عالم ماوراء الطبیعه برد و از حقائق الهی بهره جوید و کسب کمالات روحانی نماید .

ادامه مطلب ...
 
گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء 2
نوشته شده توسط دبیر
۲۷ اسفند ۱۳۸۶

گفتمانی در مباحث کتاب مفاوضات عبدالبهاء

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار کتاب

دکتر بهروز ثابت

قسمت دوم

طبیعت در تحت قانون عمومیست

کتاب مفاوضات با بحثی در مورد طبیعت و ماهیت آن آغاز می شود . حضرت عبدالبهاء طبیعت را چنین تعریف می کنند :  "  طبیعت کیفیتی است و یا حقیقتی است که بظاهر حیات و ممات و به عبارة اخری ترکیب و تحلیل کافه اشیاء راجع به اوست . " ۱ براساس این بیان حضرت عبدالبهاء اساس خلقت را بر پایه دو اصل ترکیب و تحلیل پایه گزاری می کنند. دو اصلی که بدون آنها نه حیاتی وجود می داشت ونه تحولی در عالم به وجود می آمد . اشیاء و کائنات و موجودات براثر اصل ترکیب به وجود می آیند و براساس اصل تحلیل از هم فرو می پاشند و سپس دوباره با جلوه دیگری ترکیب می یابند . منشاء  جریان مداوم ترکیب و تحلیل اصل تغییر و حرکت است که پیوسته در بستر زمان ومکان جاری میشود و جهان را به جلو می برد . در ادامه بحث حضرت عبدالبهاء طبیعت را محیط در قوانینی میدانند که بر تمام عوامل و پدیده های طبیعی حاکم است و طبیعت را جز اطاعت از آنها چاره ای نیست . می فرمایند : " طبیعت در تحت انتظامات صحیحه و قوانین   متینه     وترتیبات کامله و هندسه بالغه است که ابداً از او تجاوز نمی کند بدرجه ای که اگر بنظر دقیق و بصر حدید ملاحظه کنی ذرات غیر مرئیه از کائنات تا اعظم کرات جسیمه عالم وجود مثل کره شمس و یا سایر نجوم عظیمه واجسام نورانیه چه از جهت ترتیب و چه از جهت ترکیب و خواه از جهت هیأت و خواه از جهت حرکت در نهایت درجه انتظام است و می بینی که جمیع در تحت یک قانون کلی است که ابداً از او تجاوز نمی کند . "۲ تاکید حضرت عبدالبهاء به وجود یک قانون کلی حاکم بر طبیعت در حقیقت نفی این تصور است که طبیعت مجموعه درهم برهمی از اجزاء پراکنده است. قانون همانطور که جامعه را نظم می دهد طبیعت را نیز از انسجام و هماهنگی برخوردار میسازد. صحبت از قانون کلی حاکم بر طبیعت  باب اول هر بحث علمی است چرا که سوال اول  علم  چه در یونان قدیم و چه در   مکانیک نیوتون و فیزیک جدید همواره کشف قوانین طبیعی بوده است. سوالی که در اینجا مطرح میشود و نیازمند تفکرات پر دامنه تر است آنستکه آیا قوانین طبیعت به صورت وحدت کامله در جهانی انتزاعی و بالاتر از جهان مادی قرار دارند و یا قوانین طبیعت از بطن صور مادی پدیده ها و روابط ضروریه آنها به منصه ظهور در می آیند و یاقوانین طبیعت از ترکیب جامع این دو رای متابعت می کنند؟

ادامه مطلب ...
 
نقدی بر سند توبه نامه منسوب به سیّد باب
نوشته شده توسط دبیر
۳۰ آذر ۱۳۸۶

نقدی بر سند توبه نامه منسوب به سیّد باب

 

  در سال 1264 هجری قمری بنابه دستور محمد شاه در شهر تبریز به ریاست ولیعهد ناصرالدّین میرزا جلسه ای تحت عنوان محاکمه سیّد باب تشکیل شد . در این جلسه از علمای شیخیه نظام العلماء ، معلم ناصرالدّین میرزا ، ملّا محمد ممقانی و ملّا مرتضی قلی هرندی و بعضی دیگر از صاحب منصبان دولتی حضور داشتند و حضرت باب را از ارومیه به این جلسه آورده شروع به سوال و جواب کردند که در مقاله( مجلس ولیعهد) این سوال و جواب ها نقد شده است . بعد از اتمام جلسه علی الظّاهر ناصرالدّین میرزا گزارشی را برای پدرش محمّد شاه می فرستدودر آن گزارش چنین آمده :

ادامه مطلب ...
 
نگاهی به یکی از مقالات "فصل‌نامهء مطالعات تاریخی" (17
نوشته شده توسط دبیر
۱۳ آبان ۱۳۸۶

 

پهنهء گستردهء دریای فضل نویسنده

نگاهی به یکی از مقالات "فصل‌نامهء مطالعات تاریخی" (17)

آقایی به نام سعید شریفی مقاله‌ای فاضلانه و کوتاه (در 5 صفحه با پاورقی) نگاشته‌اند که صفحات 209 تا 213 فصل‌نامهء شمارهء 17 "مطالعات تاریخی" را که ضمناً ویژه‌نامهء بهائیت نیز هست، به خود اختصاص داده است.  عنوان این مقاله "شیفتگی عبدالبهاء به غرب؛ در اندیشه و عمل" است.  نویسنده الحق سعی کرده بی‌طرفانه قضاوت کند و منابع مطالعه‌اش کتابهایی مثل "بهائیت در ایران" اثر سعید زاهد زاهدی، از انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، خاطرات انحطاط و سقوط اثر فضل‌الله صبحی مهتدی، دایرةالمعارف جهان اسلام بوده، امّا برای خالی نبودن عریضه سری هم به خطابات مبارکه، قرن بدیع، مکاتیب و "حیات حضرت عبدالبهاء" اثر محمّدعلی فیضی هم زده است.

امّا نکاتی که مطرح فرموده‌اند بسیار جالب است و نشانهء مطالعات عمیق و گستردهء ایشان است که نمی‌دانم چرا مفت و مجّانی در اختیار همه قرار داده‌اند.

ادامه مطلب ...
 
وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران از آنچه بوده بدتر نشده!
نوشته شده توسط دبیر
۲۸ شهريور ۱۳۸۶

 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2787532,00.html

حقوق بشر | 18.09.2007 

سیف‌زاده: وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران از آنچه بوده بدتر نشده!

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  دکتر محمد سیف‌زاد

 

وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، در مورد وخیم‌تر شدن وضع اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران هشدار داده است. گفت‌وگویی در این باره با محمد سیف‌زاده وکیل و عضو کانون مدافعان حقوق بشر.

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است که «دولت ایران، فضایی تهدیدکننده برای گروه‌های مذهبی غیر شیعی، مسیحیان انجیلی و اعضای جامعه یهودیان ایران ایجاد کرده‌است». گزارش درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در جهان از سال ۱۹۹۸ به پیشنهاد کنگره آمریکا و با هدف «ترویج آزادی های مذهبی در سراسر جهان» توسط وزارت خارجه این کشور تهیه می‌شود.

متن مصاحبه با محمد سیف‌زاده:

ادامه مطلب ...
 
<< شروع < قبلی 1 2 3 4 بعدي > پايان >>

صفحه 2 از 4